บริการของเรา
การรับประกันคุณภาพหลังการซ่อม
pic_02

เงื่อนไขการรับประกันและสิทธิในการเข้าเคลม

เรารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่เป็นเวลา 36 เดือนหรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ

 • การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจาก ความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วนหรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงาน
 • สิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป

รายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

 1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 2. ยางรถยนต์รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ซึ่งจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกของดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยางตามรุ่น และชนิดเดียวกัน
 3. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้าที่ติดตั้งจากโรงงานรับประกันคุณภาพเท่ากับรถยนต์ใหม่ ส่วนที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการโตโยต้า รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร  จนสิ้นสุด ระยะรับประกันรถใหม่หรืออย่างน้อยที่สุด รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรก, สายพาน, สายพานราวลิ้นที่สึกหรอเป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน, บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราฯลฯ
 • การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, สารหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนดไว้ใน "คู่มือการใช้รถ"
 • ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือมิได้เกิดจากการประกอบจากโรงงาน เช่น ฝนกรด, สารเคมี, เกลือ, น้ำยางต้นไม้, หรือจากภัยธรรมชาติเช่น ลูกเห็บ, พายุฝน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วมฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตกหรือจางลง, สีผิดเพี้ยน) หรือเกิดสนิมเนื่องจาก การขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการขัดเคลือบสีรวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน
 • ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตรหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ
 • รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • เสียงดังการสั่นสะเทือนการสึกหรอการฉีกขาดและการเสื่อมสภาพตามปกติ
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสียเวลา, ความเสียหายทางธุรกิจฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่มิได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการละเลย หรือการนำรถเข้ารับบริการไม่ทันท่วงที